top of page
ילד זוכר ילד.jpg

"ילד זוכר ילד" היא תכנית ייחודית בתיכון, בה תלמידים אוספים מידע אודות ילדים שנספו בשואה, שאין להם דף עד, במטרה ליצור להם זיכרון בעולם. כל זאת באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים של המאה ה-21. 

​התהליך/ים החינוכיים המתקיימים ביוזמה (מה היוזמה בעצם?)

"ילד זוכר ילד" היא תכנית ייחודית בתיכון בה תלמידים אוספים מידע אודות ילדים שנספו בשואה, שאין להם דף עד, במטרה ליצור להם זיכרון בעולם, באמצעות שימוש בכלים דיגיטליים של המאה ה-21. 


דרך תהליך התיעוד, התלמידים מקבלים תובנות הקשורות לגודל החורבן וסוגיות במחקר השואה. כמו כן לומדים מיומנויות חקר מפרספקטיבות שונות תוך שימוש בכלים טכנולוגיים ורשתות חברתיות. בתכנית זו בני נוער שותפים מלאים בדרך ההוראה ובלמידה.

צורך מרכזי בו מטפלת היוזמה 
 

היוזמה מאפשרת לבסס דרכי הערכה חלופית לתחומי לימוד שונים, תוך עידוד התלמידים למעורבות פעילה והשתתפות מקסימלית בתהליכי הלמידה וההערכה.
בכך, מאפשרת היוזמה לתלמידים להיחשף ולהתקרב לתחומי לימוד מורכבים, תוך שהם מובילים את תהליך הלמידה מתוך מעורבות רגשית ורכישת מיומנויות למידה הרלבנטיות לעולמם.

ייחודיות/חדשנות היוזמה

 

יוזמה משותפת של מורים ותלמידים המציבה במרכזה הערכה חלופית ללמידה של נושא השואה בהיסטוריה בבתי ספר בתיכונים.
בנוסף, מאפשרת היוזמה רכישה של מיומנויות חקר מדרג גבוה, המאפשרות לתלמידים שותפות מלאה בדרך ההוראה והלמידה.

הנחות יסוד העומדות בבסיס היוזמה

 

שיח וחיבור רגשי לנושא לימודי (במקרה הזה - איך ניתן לחבר את דור 3 ודור 4 לזיכרון השואה?) 

 

  1. שימוש מושכל בטכנולוגיה דיגיטאלית ובעיקר חיפוש מידעני ושימוש ברשתות חברתיות לצורך תהליכי הוראה, למידה עם נמען אותנטי ולא מלאכותי (לדוגמה פרסום תוצר עבודה כתובה כדף אינסטגרם).

  2. יצירת ידע חדש מתוך חקר טקסטים מגוונים, כולל מסמכים ותמונות. 

  3. מדרש תמונה חכם. מה ניתן ללמוד מתמונה, בסאב-טקסט שלה, כמקור היסטורי וכתמונה שצולמה מזווית הראיה של היהודים, הקורבנות ולא מתמונות המרצחים - שהם רוב רובם של תמונות שאנו מכירים ויצרו את תפיסת הזיכרון של השואה.

  4. מעורבות ואחריות חברתית. נוער כמוביל יוזמה פדגוגית בתוך בית הספר.

קהל יעד

תלמידי תיכון

מודלים פדגוגיים-חינוכיים עליהם נשענת היוזמה

  • למידה בין תחומית

  • למידה והוראה שיתופית ורשתית

  • שיתוף תלמידים בעיצוב הלמידה

  • הערכה מבוססת נתונים

  • פסיכו-פדגוגיה בהוראת השואה

ממצאים עיקריים בתהליך החקר והלמידה של הקהילה

עבודת הקהילה הרחיבה את הזירות בהן תצורת הלמידה של יוזמת המקור, המתמקדת בחקר אקטיבי של התלמידים, יכולה להתקיים: היוזמה עברה שינוי במהלך תהליך החקר והלמידה של הקהילה, כך שתותאם לא רק להערכה חלופית אלא גם כתכנית הכנה למסע לפולין, תצורה "מייקרית" וכמובן - המשך התמקדות בשותפות מלאה של התלמידים בתהליכים הפדגוגיים כדרך ליצירת מעורבות ושייכות חברתית ולימודית רבה יותר.

bg front.jpg
bottom of page